Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.

12 Flr. Akashi Building, Le Hong Phong, Ngo Quyen, Hai Phong
Head office: 12 Lach Tray, Ngo Quyen district, Hai Phong City, Viet Nam
+84-2253 761 989
trang con

Sending Vietnamese Labors to work abroad

Cập nhật: 09-10-2018 02:19:26 | Services | Lượt xem: 1490

Tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoà

Tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo Giấy phép Xuất khẩu lao động số 1068 ngày 31/8/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Copyright by Haiphong Marine Services and Trading Investment Co., Ltd.